تبلیغات
شیعه شناسی - زندگینامه امام
شیعه شناسی
سه شنبه 11 خرداد 1389

زندگینامه امام

سه شنبه 11 خرداد 1389

نوع مطلب :
نویسنده :محمد

بسمه تعالی

 

 


خلاصه ای از زندگینامه حضرت امام خمینی (ره)بنیاگزار جمهوری اسلامی ایران :                            

 ازولادت تاهجرت:
حضرت روح الله(ره)درروزبیستم جمادی الثانی سال1320هجری قمری همزمان با ولادت سیده النساء العالمین حضرت زهرا(السلام وعلیها)در شهرستان خمین که درتوابع استان مرکزی است درخانواده علم  واجتهاد پای برخاکدان طبیعت نهاد.پدربزرگوارحضرت امام،مرحوم آیت الله سیدمصطفی موسوی ازعلمای بزرگ زمان خود بودکه در حالی(5)بیشتر از ولادت حضرت روح الله نمی گذشت آن مجتهد پارسا بدلیل مقابل هبا زورگویی های عمال وقت درمسیر خمین اراک به شهادت رسیدند.

تحصیل علوم اسلامی:     

  حضرت امام از سنین کودکی بدلیل هوش سرشاری که داشتند،قسمتی ازعلوم متداول ومقدماتی حوزه تطبیرادبیات عرب،منطق وفقه واصول رانزدعلمای منطقه فرا گرفتندودر سال 1298هجری شمسی عازم حوزه علمیه اراک شدند.

هجرت به قم:
  حضرت امام(ره)در قم به سرعت راحل تکمیلی دروس حوزوی خود رانزد اساتیدبه نام قم همانند مرحوم آیت الله سیدمحمدتقی خوانساری ومرحوم آقامیرزامحمدعلی ادیب تهرانی ومرحوم آیت الله سیدعلی     کاشانی مکمل می نمودودر نهایت دروس خاج از فقه واصول رانزدحوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی (رحمته علیهم الجمعین)به پایان رسانید.ایشان همزمان با فراگیری نزد فقهای وقت به تحصیل ریاضیات وهیئت وفلسفه مشغول بود آنحضرت عالی ترین سطوح عرفان فطری وعملی را به مدت 6سال نزد مرحوم آیت الله
شاه آبادی فراگرفت وسیر وسلوک معنوی را سر لوحه ی زندگی خویش ساختند.                 حضرت امام سالهای طولانی در قم به تدریس فقه واصول وفلسفه واخلاق وعرفان همت گماشتندوحتی درحوزه علمیه نجف 14سال  بالاترین سطوح علوم آل محمد (ص)را به     طریق مرجعیت تعلیم می دادند وآنحضرت در نجف برای اولین بار با مبانی نظری ولایت فقیه وحکومت اسلامی رابازگونمودندوبه گفته .....................از معتبرترین کانونهای درسی حوزه محسوب می شدوحتی درقم شمارشاگردان به 1200نفر هم رسیده بودند.پس از ارتحال آیت الله بروجردی درسال1340علاوه بر علماءمردم از اطراف واکناف به امام پیشنهاد مرجعیت را دادندولی ایشان کوچکترین قدمی برای این عنوان بر نداشتند،امادر این میان رژیم شاه پس از ارتحال آیت الله بروجردی دست زد که روحانیت محکمترین پایه خود که آیت الله بروجردی باشدرااز دست داده است ودر16مهر1341به تصویب لا یحه انجمن های ایالتی وولایتی دست زد که امام خمینی ب همراه علمای بزرگ قم همانند:مرحوم آیت الله مرعشی نجفی ،آیت الله گلپایگانی وسایر علمای تهران به..........انتشار خبر تصویب لایحه مذکور  پس از مشورت ،دست به اعتراضات همه جانبه علیه رژیم پهلوی زدند.ابتدا رژیم شاه دست به تهدیداتی علیه روحانیت زد ؛ولی با این وجود گسترده قیام رو به فزونی نهاد تهران بارها به تعطیلی کشانده شدند ومردم در مساجد به حمایت از علماءگردهم آمده بودند وامام هم به این عقیده بود رژیم  باید این لایحه رااغو کند وخبرآنها انتشار دهد ،در نهایت  رژیم شکست خود را رسماٍدر 7آذر 1341هیئت دولت مصوبه قبلی را رد وخبر آنرا به علما ومراجع ساکن قم وتهران داد وفردای آنروز در کشور نشر نمود .به دنبال این پیروزی ،شاه درسدد سرکوبی قیام بر آمد ودر روز دوم فروردین 1342 که مصادف باشهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)بود مأمورین رژیم با لباس مبدل وارد مدرسه یضیه شده وبه کشتار وضرب وشتم طلاب پرداخت وهمزمان مدرسه علمیه طلابیئه تبریز مورد هجوم واقع شد ،که امام(ره)در پیاپی به مناسب چهلم شهدای فیضیه بر همراهی علماء وقت ایران در رویارویی سران ممالک کشور های اسلامی ودول عرب با اسرائیل غاصب تکبیدورزیدندوپیمان های شاه را محکم کردند وبدین ترتیب شهدای از آغاز قیام خویش بل طاقوت را به شاه نشان دادند .

قیام 15خرداد

حضرت امام خمینی (ره)در عصر عاشورای سال1342هجری قمری نطق تاریخی بیان فرمودند که درآن سخرانی دودمان پهلوی را افشاء وروابط پنهانی آن رژیم سفاک با اسرائیل خبر دادند شاه دستور خاموش نمودن قیام صادر کرد .ابتدا جمع زیادی از یاران امام در شامگا ه14خرداددسگیر ودر ساعت سه نیمه شب سحرگاه 15خرداددر حالی که امام مشغول نماز شب بود را دستگیر به تهران برده ودر باز داشتگاه افسران تهرانی زندانی کرده ودر غروب آنروزبه زندان قصر منتقل نمودند،خبر دسگیری امام به سرعت در قم وسایر منطق اطراف آن پیچید .پس از شنیدن خبر مردم قم وحتی مردم اطراف واکناف آ نبه سمت بیت حضرت امام (ره)با شعار «مرگ یا خمینی »حرکت کردند وفردای آن روز با فرارسیدن خبر دسگیری امام(ره)مردم اکثر شهرهای ایران بلاخص مردم ورامین دست به تظاهرات مشابهی زدند ،سرانجام پس از چندین ماه در گیری وبه شهادت رسیدند عده ای از مردم مسلمان ایران وپیرو خط امام امت ، حضرت روح الله(ره)در شامگاه 18 فروردین 43بدون اطلاع قبلی امام خمینی (ره)آزاد وبه شهر قم منتقل شد وبه محض اطلاع مردم جشن وشادمانی سراسر کشور را فرا گرفت واین عمل خود مهر تأییدی بر اقبال عمومی ملت ایران  نسب تبه حکومت اسلامی با رهبری روحانیت عظیم الشأن وخط بطلافی بر مواضعی ننگین حکومت طاغوت پهلوی به سر کردگی آمریکا بود .در تاریخ 4آبان 1343که سالروز تولد شاه بود امام بار دیگر سخنرانی کوبنده ای علیه شاه وبلاخص قانون کاپتیون لاسیون که در با اجرای این قانون تیر خلاصیب بر استقلال نیم نبر ایران  بود زده می شد وبا تصویب  آن نماینده گان می توانستند با هر کتاب آسمانی سوگند یاد کنندد واین در حقیقت یعنی نفی قرآن و در نهایت حذف آن در کشوری که اسلامی است بود واز دیگر نماد این قانون این بود که اتباع آمریکایی در ایران دارای مصونیت طعلق سیاسی بودند وهر عملی که حتی مخالف شرع ودین وآزادی این مردم بود انجام می دادند وهیچ کس نمی توانست به آنها اعتراض داشته باشد .پس از سخرانی تاریخی وماندگار امام در آن روز امام در سحر گاه 13آبان بار دیگر دسگیر وبه تهران واز آن جابه آنکارا منتقل نمودند.امامت امام درترکیه 11ماه به درازاکشید .پس از تبعید امام به ترکیه آنحضرت به همراه فرزند خویش یعنی آیت الله شهید حاج مصطفی خمینی به تبعید گاه دوم یعنی عراق منتقل شد وطلاب ومردم عراق از ایشان استقبال پرشوری کردند ،در بهمن 1344امام سلسله درسهای خویش را را دوباره حکومت اسلامی ویا ولایت فقیه آغاز کردند ،مه انتشار آن دروس در کتابی به عنوان «ولایت فقیه»یا«حکومت اسلامی »درایران وعراقث ولبنان ودرموسم حج شور تازه ای به مبارزه مردم مسلمان ایران می داد وامام درطول دوران تبعید احظه ای دست از مبارزه نکشید و احساس خستگی نکرد وبا سخرانیهاوصدور اعلامیه های خویش نوید پیروزی به مردم می دادولحظهای نگذاشت تا مشعل فروزان مبارزه در قلب ملت خاموش گردد،امام در اواخر اسفند 1353با صدور فتوای خویش دال برر تحریم عضویت مردم در حزب رستاخیز که ...........مخالف ایران واسلام وقرآن بود اذهال مردم را نسبت به این حزب روشن ساخت ود ادامه صدورر فتوای مشابهی از سوی علمای اسلام کار ساز ومؤثر افتاد .رژیم شاه هم علیرغم تبلیغات گسترده پس از چندی نسال شکست رستاخیز رااعلام کرد.

اوج گیری انقلاب اسلامی در سال 1356  

با شهادی آقا مصطفی در اول 1356وبر پایی مراسم با شکوهی در سراسر کشور روح تازه ای به قیام بخشید ودر همان هنگام حضرت امام این واقعه شگفت انگیز راارز لطاف خضیه الهی نامید.رژیم با درج مقاله ای توهین آمیز به امام امت در روز نامه اطلاعات به زعم خود ،از ایشان انتقام گرفت.اعتراض به این مقاله منجربه واقعه خونین 19دی 1356مردم قم شد که درآن تظاهرات عدهای از طلاب ومردم انقلابی قم به خاک وخون کشیده شدندوهفتم وچهلم مکرری در شهر های تبریز ،یزد ،جهرم ، اصفهان و تهران قیان های مکرردیگری بوجود آورد .

هجرت از عراق به پاریس :

در دیدار وزرای خارج ایران وعراق در نیویورک تصمیم به اخراج امام از عراق گرفته شد.روز دوم مهر 1356بود که بیت امام در نجف بوسیله قوای بعثی محاصر هگردید ،ورئیس سازمان امنیت عراق در دیدار با حضرت امام خمینی گفته بود که شرط ادامه اقامت ایشا ن در عراق دست کشیدن از مبارز ه وعدم دخالت ایشان در سیاست است ،امام هم باقاطعی تکامل پاسخ دادند که بخاطر مسؤلیتی که در مقابل امت اسلام احساس می کند حاضرم هیچ سکوت ومعالحه ای نیست. سرانجام امام در روز 12مهر ،نجف رابه مقصد کویت ترک کردند ولی دولی کویت مانع ورود ایشان به این کشور شد ،قبلا صحبت از ورود امام ب سوریه ولبنان بود ولی بعد بامشورت فرزندشان(حاج احمد ) پاریس را برای اقامت انتخاب کردند . آنحضرت در روز 14 مهر 56وارد پاریس شدند. دوروز بعد در منزل یکی از ایرانیان در نوئل لوشاتو( در حومه پاریس )مستقر شدند مدت اقامت امام در پاریس 4ماه بود .ودر آن مدت نوئل لوشاتومرکز خبری جهان بود و مصاحبه ها ودیدار های متعددی با امام عظیم الشأن انجام شد امام در دیماه 57 شورای انقلاب اسلامی راتشکیل دادند .شاه نیز سس از تشکیل شورای سلطنت واخد رأی اعتماد برای کابینه بختیار در روز 26 دیماه از کشور فرار کرد . خبر فرار شاه درشهر تهران و سپس ایران پیچیده ومردم در خیابان ها به جشن وسرورپرداختند.

بازگشت امام به ایران پس از 14 سال تبعید :

خبر بازگشت امام در اوایل بهمن در کشور منتشر شد ولی در عین حال مردم ودوستان امام نگران سلامت ایشان بودند زیرا هنوز دولت دست نشانده شاه مراکز امنیتی و فرودگاه ها در تعریف داشت وحکومت نظامی بر قرار بود .اماامام تصمیم خود را گرفت و در پیامهایی به مردم ایران گفت بود می خواهد در این روز های سرنوشت ساز در کنار مردم باشد .سر انجام امام در 12 بهمن 1357پس از 14 سال دوری از وطن وارد کشور شدند ودر بین مردم در بهشت زهرا (س)نطق تاریخی خویش را انجام دادند .از همان بدو ورود امام به ایران طرحی برای براندازی نظام اسلامی در نظر گرفته شد  که یکی از آن ها شکست آمریکا در محاصره اقتصادی وسیاسی و همچنین شکست این کشور در عملیات صحرای طبس پس از تصخیر لانه جاسوسی آمریکا و....به شمار آورد که بزرگترین آن جنگ تحمیلی ودفاع 8ساله از میهن اسلامی با تدبیر کیاست امام عظیم الشأن هیمنه غرب را در هم شکست .امام در طی رهبری دینی وسیاسی خویش پیامهایی برای روشنگری مسلمانان و همچنین دول  

غربی می فرستاد . ایشان با بصیرتی غیر قابل درک ،در تاریخ 11/10/1367طی نامه ای به گور باچف پیشبینی کرد که از این پس کونیست را باید در موز ههای تاریخی سیاسی جهان جستوجوی کرد .ایشان در همین نامه به گور پاچف نوشت من صدای خورد شدن استخوانهای کمونیست را می شنوم .همچنین ایشا ندر تاریخ25/11/67بافتوای تاریخی خویش ضمن چند سطر کوتاه ......................................مبنی بر کتاب .وهن «آیات شیطان»نشان از پاسداری امام از حریم پیامبر وارزشهای دینی بود. حضرت امام(ره)در طول زندگی خویش لحظهای از دفاع از اسلام ومردم مسلمان خسته نشد ولحن می نمود تابا جلسات تراکم روزانه با برخی از مسئولین نظام در راه خدمت به ملت ایران وسایر مسلمانان جهان که بعنوان اصلی ترین سرمایه نهضت اسلامی گرازشات لازمه را از آنها اتخاذ و تذکرات مورد نظر رابه آنها می داد.

فصل هجران :
امام خمینی  (ره)در تاریخ 2خرداد1368در بیمارستان .جاران.بستری شدند ،بعد از بستری در حالیکه چند عمل سخت وطولانی راتحمل کرده بودند وچندین سرم ب هدستهای مبارکشان وصل بود نافله شب می خواندندوقرآن تلاوت می کردند در ساعت 30/23بعد از ظهر روز شنبه سیزدهم خرداد سال1368 روح بلند رهبر آزاد گان جهان به ملکوت اعلی پیوست وهجرتش داغی الیتام ناپذیر بر قلبها نهاد . جمعیت چند میلیونی وشکوه حماسه حضور مردم در تشیع پیکر پاک امام عزیزشان ،از شگفتیهای تاریخ است .به امرامام سازمانها ونهادهای مختلفی شکل گرفت ،که هر یک سهم به سزایی در حفظ انقلاب ودستاوردهای آن وباسازی کشور ودستکیری از مستمندان واقشار آسیب پذیر داشت که ازجمله آنهاست:

1-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی                   2-جهاد سازندگی

3-کمیته امداد                                       4-بنیاد شهید

5-بنیاد پانزده خرداد                                6-بنیاد جانبازان ومستضعفان

7-نحضت سواد آموزی                             8-دادگاه ویژه روحانیت

                      9-  مجمع تشخیص مصلحت نظام 

آثاروتألیفات امام خمینی (ره):

ده ها کتاب واثر گران بهااز آن پیر مراد مات در مباحث مختلف ،اخلاقی ،فقهی ،اصولی،سیاسی،اجتماعی وعرفانی برای انتشار مختلف به یادگار مانده که البته برخی از آنها در جریان مبارزه امام ویورش نظامیان طاغوت به کتابخانه ایشان ویا جا به حایی از ومنازل استیجاری مفقود گردیدند.

در اینجا برخی از آنهارا مرور می نمائیم:

1-شرح دعای سحر                                 2-شرح حدیث جنود عقل وجهل

3-حاشیه بر شرح نوائد الرضوبه                   4-حاشیه بر مصباح الانس                                                               5-شرح دعای چهل حدیث                       6-حاشیه براسفار

7-تفسیر سوره حمد                               8-مناسک حج

9-حاشیه بر رساله ارث                           10-جهاد اکبر یا مبارزه با نفس

11-دیوان شعر                                    12- صحیفه نور

این بود مختصری از زندگینامه بزرگ رهبر آزادگان جهان وفقیه عالیمقام حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)که با جهاد خویش ملت ایران را از  خفقان وتاریکی پهلوی به سوی نورهدایت نمود وپیشرفتهای علمی وعملی این ملت مرهون آن امام عزیز الشأن است.

 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر